Logotyp - Dasler_BLACK

Grunder för debitering år 2022
 
Rättsskydd

Om du hamnat i en rättslig tvist och behöver ekonomisk hjälp skall du i första hand utnyttja räddskyddet som ingår i dina försäkringar. Rättsskydd ingår i de flesta hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Villkoren kan variera mellan de olika försäkringsbolagen.

Rättsskyddet täcker i regel upp till 80 procent av ombudskostnaderna. Du betalar själv den resterande delen i form av självrisk. Om det blir aktuellt att ta ditt rättsskydd i anspråk hjälper vi dig att aktivera rättsskyddet i din försäkring.  

Rättshjälp

Om du saknar försäkring som täcker kostnaderna för din tvist kan du vara berättigad till rättshjälp. Rättshjälp innebär att staten täcker ombudskostnaderna med en viss procent. Det resterande beloppet, den så kallade rättshjälpsavgiften, betalar du själv till ombudet. Rättshjälpsavgiften varierar mellan 2 - 40 procent av kostnaderna beroende på ditt ekonomiska underlag. För att beviljas rättshjälp krävs att du inte har ett ekonomiskt underlag som överstiger 260 000 kronor per år samt att du haft en juridisk rådgivningstimme. Den första rådgivningstimmen bekostar du själv, 1 802,50 kronor inklusive moms för år 2022. Om det blir aktuellt att ansöka om rättshjälp hjälper vi dig med det. Rättshjälp gäller för privatpersoner, alltså inte företag, föreningar och likande.

Arvode

Dasler Advokatbyrå debiterar utifrån timkostnadsnormen som regeringen fastställer för varje år. År 20212 är den beslutade timkostnadsnormen 1 442 kr exkl. moms och
1 802,50 kr inkl. moms.  Vid bodelningar, boutredningar, arvsskiften och testamenten m.m. är arvodet högre med 1 850 kr exkl. moms och 2 313 kr inkl. moms.

Förskott/klientmedel

I regel begär byrån in förskott på arvodet med ett belopp om 5 000 / 10 000 kronor. Förskottet skall betalas till byråns plusgiro för klientmedel 980 55-7. När ärendet är avslutat överförs klientmedlet till den slutgiltiga fakturan och eventuellt överskott återbetalas till klienten. Under uppdragets gång antecknas tidsåtgången i ärendet fortlöpande i ett så kallat uppdragskort. Detta innebär att byrån löpande kan komma att begära in ytterligare förskott om det behövs för ärendets fortsatta gång. 
Slutfakturering

När uppdraget är avslutat upprättas en slutfaktura med redovisning av nedlagd tid för arbetet. Inbetalt förskott överförs från klientmedel till den slutgiltiga fakturan, eventuellt överskott återbetalas till klienten. Byrån tillämpar 30 dagars betalningstid. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta. Upprättande av avbetalningsplan kan ske enligt överenskommelse.

Missnöjd

Konsumenttvistnämnden ska pröva tvister mellan konsument (fysisk person som agerat utanför närings- och yrkesverksamhet) och advokat eller advokatbyrå angående tjänst som advokaten eller advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten.

Om klienten är missnöjd med den tjänst advokaten har tillhandahållit, ska klienten kontakta advokaten skriftligen för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning i samförstånd. Om det inte är möjligt att nå en lösning i samförstånd kan klienten vända sig till Konsumenttvistnämnden.

Detta ska ske skriftligen och inom ett år efter det att klagomålet skriftligen framställdes till advokaten. Mer information om detta finns på advokatsamfundets hemsida.