Logotyp - Dasler_BLACK

Socialrätt
Byrån åtar sig uppdrag som offentligt biträde i mål rörande tvångsvård enligt:

LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga)
 - Socialtjänsten kan med stöd av LVU tvångsomhänderta barn och ungdomar med stöd av LVU. Omhändertagandet kan ske när ett barn far illa på grund av bristande hemförhållanden eller på grund av den unges egna beteende.

LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall)
- Socialtjänsten kan ansöka om tvångsvård av vuxna missbrukare enligt LVM hos förvaltningsrätten. LVM kan aktualiseras om individen utsätter sin psykiska eller fysiska hälsa för fara, löper uppenbar risk att förstöra sitt liv eller befaras kunna utsätta sig själv eller närstående för allvarlig skada.

LPT (Lag om psykiatrisk tvångsvård)
 - Tvångsvård enligt LPT tillämpas när en individ bedöms ha en psykisk störning och har ett behov av vård som inte kan tillgodoses på annat sätt än inläggning och motsätter sig frivillig vård.

LRV (Lag om rättspsykiatrisk vård)
 - Individer som domstolen bedömt begått brott under en allvarlig psykisk störning kan inte dömas till fängelse utan behandlas istället enligt LRV. De som döms till psykiatrisk vård har inte ett tidsbestämt straff, beslutet prövas istället regelbundet i förvaltningsrätten.

I mål som rör tvångsvård förordnar domstolen ett offentligt biträde för den åtgärder avser. För barn under 15 år är det offentligt biträdet även ställföreträdare i LVU-mål. Som offentligt biträde tillvaratar vid dina intressen och bistår med juridisk hjälp och stöd under hela processen. Staten står alltid för kostnaderna för det offentliga biträdet.